Uit het archief

Brief vrienden

De vrienden van het Groeiend Verzet in de Lickebaert kregen af en toe een brief met informatie over de stand van zaken.

De Stichting is opgericht d.d. 27 april 1993 met als doel te streven naar behoud van leefbaarheid in en bestrijding van verdere aantasting van het Lickebaertgebied (Aalkeetpolders) en wijde omgeving.

Al in de jaren 70 werden een recreatiebasisplan en een provinciaal afvalstoffenplan opgesteld, en werd de Reconstructiewet Midden-Delfland van kracht. Onderdeel hiervan was het aanleggen van een vuilstortplaats in de Lickebaertpolder, een gebied van 20 hectare, net buiten de bebouwde kom van Vlaardingen aan de Maassluissedijk.

De recreatieve inrichting van Midden-Delfland zou betaald worden uit de opbrengsten van deze vuilstort van puin en ander bouwafval. In 1992 werd echter duidelijk dat er in plaats van puin, giftig afval gestort zou worden. Immers door technische verbeteringen was het intussen mogelijk puin te vergruizelen en te hergebruiken bij wegen- en dijkbouw. Ook werd duidelijk dat er voor deze stortplaats een deel van het Oeverbos opgeofferd zou worden voor de aanleg van een aanvoerhaven. De Maassluisse en Vlaardingse bevolking was nog niet vergeten dat dit Oeverbos enkele jaren eerder was aangelegd als natuurlijke buffer tegen, een gegarandeerde afscheiding van ‘de industrie aan de overkant’. Daarnaast was er ook sprake van de bouw van een treinemplacement voor de aanvoer van giftig afval.

Op 3 november 1992 presenteerde de Initiatiefgroep tegen afvalstort een spectaculair plan om de vuilstort onmogelijk te maken. Deze groep bestond uit verontruste burgers uit Maassluis, Maasland en Vlaardingen. Deze bijeenkomst in de Harmonie werd bezocht door honderden mensen. Sommigen zetten zich al jaren actief in voor het milieu of werkten vanuit een politieke partij, allen waren ervan overtuigd dat hier paal en perk gesteld moest worden aan de voortdurende afbraak van onze directe leefomgeving door zware industrie, verkeer en verstedelijking.

Volksbos groeit

In de week voor de boomplantdag stond dit plantschema in de krant, bijzonder was de grote diversiteit aan bomen.

Het voorgelegde plan behelsde het planten op het Lickebaertterrein van duizenden bomen zodat er in één keer een bos zou ontstaan. Onder andere bij huisartsen, apothekers en bloemisten kon men boomcheques kopen. Vele particulieren en bedrijven sponsorden de aktie. Op 12 december 1992 hebben bijna 8000 mensen 16.000 bomen geplant. De enorme gedrevenheid van de deelnemers kan het beste beschreven aan de hand van een klein voorval; een keurig geklede vrouw in een lange  mantel liep met haar boom in de modderige zware klei waar haar hakjes in wegzakten, resoluut trok ze haar schoenen uit en liep op nylon kousen verder, boom in de ene, hakjes in de andere hand.

In de jaren daaropvolgend heeft een kerngroep van vrijwilligers veel werk verricht in het jonge bos waar als eerste de dunne stammen van de bomen door kokers beschermd moesten worden. Maar waar ook tijdelijk ingekuilde bomen, waarvan de eigenaar niet in staat was het zelf te doen, alsnog geplant moesten worden.

In 1997 verscheen het inventarisatierapport van flora en fauna in het gebied. Hierin wordt het Lickebaertbos beschreven als een belangrijke ecologische verbindingszone tussen het Oeverbos in het zuiden en weiland en bos in de andere richtingen. Ook wordt geconstateerd dat de aantallen- en soortenrijkdom per oppervlakte-eenheid, menig natuurgebied in de schaduw doen staan en zijn zeldzame soorten gevonden zoals de wilde kievitsbloem.

Ook landelijk is er aandacht geweest voor de aktie. Er werden rondleidingen georganiseerd, jongeren van Bureau Halt hebben er gesnoeid, leerlingen brachten een bezoek in het kader van hun biologielessen. Tegelijkertijd was de strijd om het behoud van het Volksbos nog niet gewonnen. Toen er sprake was van bouwrijpmaken van de grond als voorbereiding op de vuilstort, plaatsten de actievoerders  twee torens op een betonnen fundering waardoor, indien nodig, de enige toegang tot het terrein kon worden afgesloten. Een aardige anecdote is dat na deze preventieve aktie de burgemeester enkele bestuursleden ten stadhuize uitnodigde met het verzoek om het, de komende drie weken tijdens zijn vakantie, toch vooral rustig te houden in Vlaardingen.

Ook het Europese Verdrag van Malta (1992), ingesteld ter bescherming van archeologisch erfgoed door middel van verplicht onderzoek naar het bodemarchief, speelde een rol. In het gebied waren immers al eerder sporen van bewoning gevonden uit de ijzertijd.

Overwinningspicknick

Affiche gemaakt door Len Munnik.

De zaak stond jarenlang op scherp en de vuilstort werd pas in 1999 definitief afgeblazen.

In 2002 bracht de Stichting het 1000+ soortenplan uit met als ondertitel ‘ over de tweede fase van het Volksbos Lickebaert en de onbereikbaarheid van Las Vegas aan de Waterweg’. Dit was een reactie op het plan om een hippisch centrum en een retro-kasteel aan te leggen naast het volksbos en op een deel van gebied van het Oeverbos.

In het Lickebaertgebied ontstond in korte tijd een zeer rijke flora en fauna. Door beplanting van vele soorten bomen en struiken ontstond er een rijke ruige ondergroei en konden diverse wilgensoorten zich spontaan vestigen. Deze werkwijze is ook wel genoemd de ‘Volksbosmethode’. Het is een voorbeeld van een beplanting die fundamenteel afwijkt van alle andere gelijkvormige bospercelen in de omgeving en bovendien met minder kosten werd gerealiseerd.

Naast de succesvolle ontwikkeling en het behoud van het Volksbos heeft de Stichting een kleine bijdrage kunnen leveren bij akties ter bescherming van enkele andere plekken in de omgeving van Vlaardingen en Maassluis.

Lijst van overgedragen archief en documentatie uit de beginperiode van het initiatiefkomite sinds 1993 de Stichting afkomstig van Remi Poppe en Frederieke Verheijen.

Het archief van de Stichting bevindt zich bij de secretaris.

 1. Oprichtingsakte van de Stichting, 1993
 2. Huishoudelijk reglement, concept, z.d.
 3. Notulen, besluitenlijsten, agenda’s en bijlagen, 1992-2000
 4. Naam- en adressenlijsten bestuursleden, vrijwilligers en sponsors, 1992, 1993
 5. S.b. de eerste acties van de initiatiefgroep tegen afvalstort in de Lickebaert, met een reactie van Dhr. Van der Vlist (G.S.)
 6. Voorstel plantorganisatie, met plattegrond, 1992
 7. S.b.  de boomplantdag, 12 december 1992.
 8. Persberichten 1992-1994 en overzicht van 1975-1992 betreffende plannen met het gebied
 9. S.b. de vervolgaktie in mei 1993
 10. Financieel overzicht, februari 1993
 11. Bezwaarschriften tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging aan B&W en de Gemeenteraad van Vlaardingen, 1993 met enkele handtekeningenlijsten z.d.
 12. Brieven aan de Vrienden van de onderhoudsploeg, 1993 met bijlagen
 13. Uitnodigingsbrief aan de Vrienden van de Lickebaert voor deelname aan de Overwinningspicknick, 1996
 14. Inventarisatierapport van flora en fauna in het Volksbos Lickebaert, 1997.  En het 1000+ soortenplan, 2002.
 15. Brieven aan de donateurs over de stand van zaken, 1993, 1994, 1996, 2000
 16. Foto’s van de boomplantdag 1992
 17. Affiches en ander aktiemateriaal
 18. Tekeningen en protestbrieven van leerlingen, 1992
 19. Krantenknipsels en kopieën
 20. overige documentatie

Inventaris Frederieke Verheijen