Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Vlaardingen

Groeiend Verzet verzoekt gemeente Vlaardingen de poot stijf te houden in het verzet tegen de Blankenburgverbinding met een zesbaansweg
over de Rietputten en langs ons Volkbos en DOOR ons tweede Volksbos.

Aan het college van B&W en de leden van de gemeenteraad van Vlaardingen,

Onderwerp; Blankenburgverbinding

 

Geachte leden van het college van B&W en leden van de gemeenteraad,

Het Ontwerp Tracébesluit, waarvan de Blankenburgtunnel deel uitmaakt en dat op 24 september 2015 door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend, vormt een bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland.

Het Ontwerp Tracébesluit gaat onzes inziens volstrekt in tegen de opvatting van de Gemeente Vlaardingen dat er compenserende maatregelen noodzakelijk zijn die optimaal bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid van het omliggende gebied waarin gewoond, gewerkt, gesport en gerecreëerd wordt.

De minister heeft toegezegd het Volksbos te sparen, maar door een zesbaansweg ‘op poten’ over de Rietputten aan te leggen zal het Volksbos niet bepaald gespaard worden. Integendeel Volksbos én Rietputten zijn een onlosmakelijk deel van het natuurgebied dat is ontstaan nadat 8000 omwonenden in 1992 ruim 17000 bomen planten als ‘Groeiend Verzet’ tegen plannen voor een afvalstort op dit gebied.

Daarnaast is er 2013 door ruim 800 bewoners (veelal hele families) een tweede Volksbos aangeplant als ‘Groeiend Verzet’ tegen de plannen, zoals nu omschreven in het Ontwerp Tracébesluit, om dwars door het openlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis de verbindingsweg aan te leggen. En niet te vergeten is er ook, ter herinnering aan de troonswisseling, op 30 april 2013 een Koningslinde op het geplande tracé geplant.

Wij verzoeken u daarom in uw ‘zienswijze’ ten aanzien van het Ontwerp Tracébesluit te vermelden,  dat zowel het Volksbos/Rietputten als een aaneengesloten natuurgebied beschouwd moet worden en ook het 2e Volksbos, als bewijs van de zorgen en betrokkenheid van vele bewoners in Vlaardingen, niet gerooid mag worden.

Tevens moeten we vaststellen dat de gegevens van de voor de volksgezondheid schadelijke uitstoot van  NOx , fijnstof en ultrafijnstof  wel eens heel anders kunnen zijn dan tot nu toe ‘berekend’. Immers de berekeningen zijn mede gebaseerd op nieuwe schone technologie van dieselmotoren. We weten nu beter: die nieuwe technologie bestond vooral uit slimme technologie om de uitstoot bij testen te manipuleren. Wilt u voor daarom aandringen op nieuw wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de emissie van het wegverkeer?

Met deze brief verzoeken wij u, mede namens alle verontruste bewoners en bomenplanters van het Volksbos en het Tweede Volksbos:  houdt vol dat er maatregelen moeten komen die optimaal bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid van het omliggende gebied waarin gewoond, gewerkt, gesport en gerecreëerd wordt.

Graag vernemen wij wat uw standpunt in deze zal zijn. Wij zijn altijd bereid om u nader over onze standpunten te informeren of te overleggen.

Vriendelijke groet,

 

Namens Stichting Groeiend Verzet

Remi Poppe (voorzitter)

Harry De Vries (bestuurslid)

Frederieke Verheijen (bestuurslid)

 

Leden uitvoerend comité Groeiend Verzet

Bert Immerzeel

Wally Rijke

Manon Vogel

Jochem van Abel

Thomas van Dijk